KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme: 25/03/2020

 

1. AYDINLATMA METNİ VE VERİ SORUMLUSU

 

Anda Burada Kişisel Gelişim Ve Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Ve Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi (“An’da Burada” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin An’da Burada tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

Müşterilere ait kişisel veriler, An’da Burada tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, An’da Burada tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, An’da Burada’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, An’da Burada’nın ve An’da Burada ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile An’da Burada Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere An’da Burada Gizlilik Politikası’dan ulaşılabilir.

 

3. AÇIK RIZA

 

Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları An’da Burada Açık Rıza Metni’nde belirtilmiştir.

 

4. MÜŞTERİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Müşterilere ait kişisel veriler, An’da Burada tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, An’da Burada tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, An’da Burada’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, An’da Burada’nın ve An’da Burada ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Seagull Crow And Partners Fikir Geliştirme İletişim ve Yönetim Danışmanlık A.Ş. (“Seagull Crow”) ve Seagull Crow iştirakleri, grup şirketleri, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve işbu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde An’da Burada Açık Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK MÜŞTERİLERİN HAKLARI

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından An’da Burada Gizlilik Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. An’da Burada, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandırır. An’da Burada’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Çerez Politakası, An’da Burada Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. An’da Burada, işbu Çerez Politikası’nı web sitesinde hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. An’da Burada tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için An’da Burada Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.